Home / เนตรนฎา นิลชะเอม (page 2)

เนตรนฎา นิลชะเอม

จำหน่ายชุดนักศึกษาถูกระเบียบมหาวิทยาลัย

                               ศูนย์หนังสือมหาิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดจำหน่ายเครื่องแบบนักศึกษาชาย-หญิงและเครื่องหมายติดเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย ชุดนักศึกษาปกติ (ชุดเฟรชชี่) ชุดพิธีการ  เครื่องหมายติดเครื่องแบบนักศึกษาประกอบด้วย   พร้อมทั้งเข็มขัด สายเข็มขัด ถุงเท้า และรองเท้า จำหน่ายที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Book Center) ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 (ตึกสีฟ้า) เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น. (วันเสาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ) โทร 075-673650-1  โทรสาร …

Read More »

กำหนดการวัดตัว เช่า / ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา 2559

                   ตามที่  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประสานงานเรื่องการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการการศึกษาในปีการศึกษา  2559  นั้น                    ในการนี้  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ได้ดำเนินการประสานงานกับผู้ประกอบการ คือร้านอมเรศ   เลขที่   2   ตรอกนคร  ถนนมหาราชท่าพระจันทร์   กรุงเทพฯ  เพื่อที่จะมาให้บริการวัดตัว เช่า/ตัดชุดครุยวิทยฐานะให้แก่  บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา  2559      ในวันจันทร์ที่  22  พฤษภาคม   2560     ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.00 น.  ณ โถงกลาง    ชั้นล่าง    อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   หรือ  …

Read More »

เครื่องหมายนักศึกษาหญิงถูกระเบียบ

เครื่องหมายนักศึกษาหญิงถูกระเบียบ ในชุดประกอบด้วย – หัวเข็มขัดพิธีการ – – หัวเข็มขัดลงสี – – เข็มกลัดลงสี – – ที่รัดสายเข็มขัด – – เข็มติดหน้าอก – – ตุ้งติ้งนักศึกษา – – กระดุมนักศึกษาหญิง 2 ชุด – ราคาชุดละ 325 บาท

Read More »

เครื่องหมายนักศึกษาชายถูกระเบียบ

เครื่องหมายนักศึกษาชายถูกระเบียบ ในชุดประกอบด้วย – หัวเข็มขัดพิธีการ – – หัวเข็มขัดลงสี – – เข็มกลัดลงสี – – ที่รัดสายเข็มขัด – ราคาชุดละ 210 บาท

Read More »
ปิดโหมดสีเทา