Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / “WU Souvenir Shop” เปิดบริการแล้ว ที่อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

“WU Souvenir Shop” เปิดบริการแล้ว ที่อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “WU Souvenir Shop” เปิดให้บริการแล้ว ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ) ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 3377 หรือ 3650

About เนตรนฎา นิลชะเอม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา