Home / Gallery / กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2560

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2560

เมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมา ศูนย์หนังสือได้ถือโอกาสนี้ตอบแทนความกรุณาของลูกค้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และได้มอบของที่ระลึกผลิตภัณ์แก้วน้ำ 2 ใบ แก่หน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังถือโอกาสประชาสัมพันธ์ของที่ระลึก Collection ใหม่ของศูนย์หนังสือฯ อีกด้วย

About เนตรนฎา นิลชะเอม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ปิดโหมดสีเทา