โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

นายประชา มงคล

ผู้จัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

                                                                

 นายสมปอง เรืองประเสริฐ                                             นางวิลาสินี  รัตนะ                                          นางสาวปิยะนุช  เรืองแก้ว

 ฝ่ายการเงินและบัญชี                                                 ฝ่ายบริหารสินค้า                                           ฝ่ายขายและบริการลูกค้า 

                                           

      นายกฤตนันท์ เหมตำ                                           นางสาวเนตรนฎา  นิลชะเอม                                    นางสาวทิพรัตน์  เดชะติน

    ฝ่ายขายและบริการลูกค้า                                          ฝ่ายขายและบริการลูกค้า                                      ฝ่ายขายและบริการลูกค้า